Výstavní řád BK

 

Výtah z řádu BK ČR 

Výstavy  přispívají k propagaci  chovu a výcviku plemene Boxer.

 

Pro potřeby řádu se používají termíny :

pes:                 pes či fena, pokud není uvedeno jinak

vystavovatel:    zpravidla majitel psa, ale může být i osoba pověřená k předvedení psa na výstavě

 

na výstavách se veřejně hodnotí, do jaké míry přihlášení jedinci odpovídají standardu, který je schválen Mezinárodní kynologickou organizací (FCI) a provádí se srovnání předvedených jedinců.

Druhy výstav

Výstavy se dělí podle zadávaných titulů následovně:

1. Výroční speciální výstava:a) je pořádána pouze jedenkráte za rok,

b) Mohou se zadávat tituly: Vítěz roku, Juniorský vítěz roku, vítěz plemene FCI-BOB, vítěz třídy veteránů, Nejhezčí veterán.

Mohou se zadávat čekatelství: CAC ČR, res.CAC ČR, CAJC ČR, ČKV, ČKJV.

c)  Mohou se zadávat tituly: Vítěz roku, Juniorský vítěz roku, vítěz třídy, Nejhezčí veterán,Nejlepší mladý jedinec, Nejlepší jedinec výstavy.

     Mohou se zadávat čekatelství: CACK, res. CACK, ČKV, ČKJV.

2. Klubové výstavy:

 Klubová výstava se zadáváním čekatelství a titulů - CAC ČR, res. CAC ČR, CAJC ČR, ČKV, ČKJV,vítěz plemene FCI-BOB, vítěz třídy veteránů, Nejhezčí veterán.

 

 Klubová výstava se zadáváním čekatelství a titulů - CACK, res. CACK, ČKV, ČKJV, vítěz třídy, Nejhezčí veterán, Nejlepší mladý jedinec, Nejlepší jedinec výstavy.

Výstavní třídy

  Pes smí být na jedné výstavě přihlášen pouze do jedné třídy.

  Rozdělení do tříd:

 

 

 

 

4.2.1. Pro výstavy se zadáváním CACK:
    -----------------------------------
Třída štěňat        4 – 6 měsíců

a) třída dorostu      

6 – 9 měsíců

b) třída mladých

9 - 18 měsíců

c) třída otevřená

od 15 měsíců, je přístupná pro všechny psy a feny bez ohledu na vykonané pracovní zkoušky a získaná výstavní ocenění.

d) třída pracovní

od 15 měsíců, je přístupná pouze pro psy a feny, kteří mají složenou pracovní zkoušku opravňující k zařazení do třídy pracovní na výstavách pořádaných Boxerklubem ČR, tj. ZVV , VPG, IPO a zkoušky na které byl vydán mezinárodní certifikát.

e) třída vítězů

od 15 měsíců, je přípustná pouze pro psy a feny, kteří získali některý z uvedených titulů:

C.I.B.=Mezinárodní šampion krásy FCI, šampion některé z členských zemí FCI, šampion BK ČR, Klubový vítěz, Národní vítěz, Vítěz roku

f) třída čestná

od 15 měsíců, podmínky pro zařazení stejné jako pro třídu vítězů

g) třída veteránů

od 8 let

h) třída mimo konkurenci

zde je možno představit psy a feny bez nároku na klasifikaci a pořadí

   
4.2.2. Pro výstavy se zadáváním CAC ČR
  -------------------------------------------
 třída štěňat            4 – 6 měsíců
a)třída dorostu    6 – 9 měsíců
b)třída mladých     9 – 18 měsíců
c)třída otevřená  

od 15 měsíců je přístupná pro všechny psy a feny bez ohledu na vykonané pracovní zkoušky a získaná výstavní ocenění.

d)třída pracovní 

od 15 měsíců,je přístupná pouze pro psy a feny,kteří mají složenou pracovní zkoušku opravňující k zařazení do třídy pracovní na výstavách pořádaných Boxerklubem ČR, tj.ZVV, VPG, IPO a zkoušky, na které byl vydán mezinárodní certifikát.

 

e) třída vítězů  

od 15 měsíců, je přístupná pouze pro psy a feny, kteří získali některý z uvedených titulů:

C.I.B.=Mezinárodní šampion krásy FCI, šampion některé z členských zemí FCI, Národní vítěz, Klubový vítěz.

f) třída čestná  od 15 měsíců, podmínky pro zařazení stejné jako pro třídu vítězů.
g) třída veteránů   od 8 let
h) třída mimo konkurenci

zde je možno představit psy a feny bez nároku na klasifikaci a pořadí

   
   

Jednotlivé třídy se rozdělují na zlaté a žíhané. Případné tituly a čekatelství se udělují pro psy a feny

v obou barevných rázech.

4.3. Uvedené tituly, zařazující do třídy vítězů, musí být získány v konkurenci dospělých.

 

4.4. Pro zařazení do příslušné třídy je rozhodující věk jedince v den konání výstavy.

 

4.5. V případě, že složená pracovní zkouška opravňuje k zařazení do třídy pracovní, musí být k přihlášce přiložena fotokopie potvrzení o vykonané zkoušce nebo certifikátu.

                                                                                             

4.6. V případě, že získané ocenění opravňuje k zařazení do třídy vítězů, musí být k přihlášce přiložena fotokopie získaného titulu.

 

4.7. Pokud nejsou tyto doklady řádně doloženy, je pořadatel povinen přeřadit jedince do třídy otevřené.

Klasifikace

Ocenění psa se provádí zadáním známky a barevným označením (stužka apod.)

5.1. Třída štěňat + Třída dorostu

      

velmi nadějná - žlutá barva

nadějná - bílá barva

Ve třídě dorostu se určuje pořadí prvních čtyř jedinců, ale nezadává se titul vítěz třídy.

 

5.2. Třída mladých, otevřená, pracovní, vítězů, veteránů

výborná - modrá barva

velmi dobrá - červená barva

dobrá - zelená barva

dostatečná - fialová barva

V těchto třídách se stanovuje pořadí prvních čtyř jedinců oceněných známkou výborná nebo velmi dobrá.

 

5.3. Vyloučen z posuzování:

Vyloučen z posuzování musí být jedinec, u něhož jsou v průběhu posuzování zjištěny vylučující vady a dále pak jedinci, u kterých byl proveden operativní zákrok zakrývající vrozenou vadu exteriéru.

 

5.4. V posudkovém listě může být vedle známky a stanoveného pořadí uveden i počet psů, kteří v dané třídě soutěžili.

 Tituly

 

6.1. Vítěz třídy.

 

6.2: Vítěz roku, Juniorský vítěz roku.

 

6.3. Šampion Boxerklubu ČR (dále jen Klubový šampion).

 

6.4. Klubový vítěz, Klubový juniorský vítěz.

 

6.5. Vítěz plemene FCI - BOB.

 

6.6. Nejlepší mladý jedinec výstavy

 

6.7. Nejhezčí veterán

 

6.8. Nejlepší jedinec výstavy

 

6.9. Český junior šampion.

 

6.10. Český šampion

 

6.11. Český grand šampion

 

6.12.Český veterán šampion  

Čekatelství

 

7.1. CACK - čekatelství na klubového šampiona krásy Boxerklubu ČR.

 

7.2. Res. CACK - reservní čekatelství na klubového šampiona krásy Boxerklubu ČR.

 

7.3. ČKV - čekatelství na klubového vítěze Boxerklubu ČR.
       ČKJV - čekatelství na klubového juniorského vítěze Boxerklubu ČR.

 

7.4. CAJC ČR - čekatelství šampionátu krásy mladých ČR.

 

7.5. CAC ČR - čekatelství šampionátu krásy ČR.

 

7.6. Res. CAC ČR - reservní čekatelství šampionátu krásy ČR.

 

7.7. Všechna čekatelství je možno zadat bez ohledu na počet přihlášených a

                                                    

 předvedených jedinců, pokud kvalita kandidáta na čekatelství odpovídá požadavkům na jeho zadání.

 

 

7.8. Případná čekatelství je možno udělit pouze tehdy, je-li jejich udělení v souladu s propozicemi výstavy.

 

Vítěz třídy

 

8.1. Může být udělen na klubové výstavě, kde se nezadává CAC ČR, třídě mladých a ve třídě veteránů.                                                                           

      

8.2. Může být udělen na klubové výstavě se zadáváním CAC ČR ve třídě veteránů.                                       

 

8.3. Může být udělen pouze jedincům, kteří byli oceněni v těchto                                                                                                               

třídách známkou výborný I.                                                                              

 

Vítěz roku, Juniorský vítěz roku

 

9.1. Titul Vítěz roku a Juniorský vítěz roku může být zadán pouze na výroční speciální výstavě.

 

9.2. Titul Vítěz roku a Juniorský vítěz roku se zadává pro psy a feny zvlášť, v obou barevných rázech.

 

9.3. Zadat titul Vítěz roku a Juniorský vítěz roku je oprávněn pouze rozhodčí, delegovaný na výstavu.

 

9.4. Titul Vítěz roku a Juniorský vítěz roku není nárokový titul a uděluje se pouze při mimořádných exteriérových kvalitách psa nebo feny.

 

9.5. O titul Vítěz roku soutěží všichni psi a feny ze tříd dospělých, kteří byli oceněni známkou výborný I. + příslušné čekatelství v obou barevných rázech.

 

9.6. Zadání titulu Vítěz roku je podmíněnou zkouškou z výkonu, která opravňuje k zařazení do třídy pracovní na výstavách pořádaných Boxerklubem ČR.

 

9.7. Zkouška z výkonu musí být složena nejpozději do dne konání výstavy. Její složení musí být před zahájením soutěže zkontrolováno předem určenou osobou.

 

9.8. O titul Juniorský vítěz roku soutěží psi a feny v obou barevných rázech, kteří byli ve třídě mladých oceněni známkou výborný I.a CAJC ČR, nebo výborný I.a vítěz třídy.

Šampion Boxerklubu ČR (dále jen Klubový šampion)

 

10.1. CACK = (čekatelství na klubového šampiona krásy Boxerklubu ČR) se může udělit psům a fenám v obou barevných rázech ve třídě otevřené, pracovní a vítězů.

 

10.2. CACK se může zadat pouze psovi nebo feně, oceněným známkou výborný I.

 

10.3. CACK a res. CACK se může zadávat na klubových výstavách, kde se nezadává čekatelství na českého šampiona krásy - CAC ČR.

 

10.4. CACK se může zadat také psovi nebo feně, kteří již titul Klubového šampiona mají udělený.

 

10.5. Navrhnout psa nebo fenu na CACK a res. CACK může pouze delegovaný rozhodčí.

 

10.6. CACK není nárokový a uděluje se jen při mimořádných exteriérových kvalitách psa/feny.

 

10.7. Při zadání CACK se nezadává titul Vítěz třídy.

 

10.8. Udělení titulu je podmíněno:

a) trojím získání CACK na klubových výstavách, kde se nezadávává CAC ČR,

 

b) příslušný počet čekatelství (CACK) je potřeba získat minimálně ve dvou výstavních sezónách (výstavní sezóna = kalendářní rok) a minimálně od dvou různých rozhodčích,

 

c) získání čekatelství potvrdí pořadatel výstavy formou osvědčení o získání CACK,

 

d) po získání potřebného počtu CACK zašle majitel psa či feny osvědčení o získání CACK, kopii PP,kopii certifikátu nebo kopii

potvrzení o vykonané zkoušce a originál výkonnostního a výstavního průkazu psa/feny předsedovi sboru rozhodčích Boxerklubu ČR, který vypíše udělený titul,

 

e) zahraniční žadatelé po získání potřebného počtu CACK zašlou osvědčení o získání CACK, kopii PP, kopii certifikátu

                               

 předsedovi sboru rozhodčích Boxerklubu ČR, který vypíše udělený titul,

 

f) udělení titulu Klubový šampion je podmíněno složením zkoušky z výkonu, která opravňuje k zařazení do třídy pracovní na výstavách pořádaných Boxerklubem ČR.

 

10.9. Jedincům ohodnoceným známkou výborný II. na stejné výstavě může rozhodčí udělit res. CACK. Reservní CACK se může udělit zvlášť psovi a feně ve třídě otevřené, pracovní a vítězů v obou barevných rázech. Res. CACK lze udělit jen při mimořádných kvalitách jedince, kterému by rozhodčí udělil CACK, kdyby na výstavě nebyl přítomen jedinec oceněný známkou výborný I.

 

10.10. Pokud získá na výstavě CACK jedinec, který již má potvrzený titul Klubový šampion, přizná se CACK jedinci ve stejné třídě, pokud obdržel res. CACK a pokud nemá titul Klubového šampiona již udělený. Potvrzení tohoto titulu si ověří majitel jedince s res. CACK u předsedy sboru rozhodčích Boxerklubu ČR. Res. CACK lze zadat i psovi nebo feně, kteří již titul Klubového šampiona mají udělený.

 

10.11. Po udělení titulu vydá výbor Boxerklubu ČR diplom a potřebný doklad.

 Klubový vítěz

 

11.1. Čekatelství klubového vítěze (dále jen ČKV) Boxerklubu ČR lze udělit na všech výstavách, pořádaných Boxerklubem ČR.

 

 11.2. O ČKV soutěží společně oba barevné rázy, psi a feny zvlášť, kteří byli ve třídách dospělých, tj. otevřená, pracovní a vítězů na výstavách se zadáváním CAC ČR oceněni známkou výborný I., CAC ČR, nebo na výstavách bez zadávání CAC ČR oceněni známkou výborný I. a CACK.

 

11.3. Výjimku tvoří a do soutěže nenastupuje jedinec, který již má titul Klubový vítěz udělený. V tomto případě nastupuje do soutěže jedinec, který se umístil v příslušné třídě na druhém místě za ním a bylo mu na výstavě se zadáváním CAC ČR uděleno ocenění výborný II. a res. CAC ČR, nebo na výstavě bez zadávání CAC ČR,uděleno ocenění výborný II. a res. CACK.

 

11.4. ČKV získává nejlepší pes a nejlepší fena ze tříd dospělých

 

11.5. Udělení titulu je podmíněno:

a) získat minimálně 2 x ČKV na výstavách, pořádaných Boxerklubem ČR. Příslušný počet ČKV musí být získán minimálně ve dvou výstavních sezónách (výstavní sezóna = kalendářní rok) a musí být udělen minimálně dvěma rozhodčími,

b) udělení titulu je podmíněno složením zkoušky z výkonu, která opravňuje k zařazení do třídy pracovní na výstavách pořádaných Boxerklubem ČR,

c) po získání potřebného počtu ČKV zašle žadatel osvědčení o získání ČKV, kopii PP, kopii

                                                                                                                      certifikátu nebo kopii potvrzení o vykonané zkoušce a originál výstavního a

 výkonnostního průkazu psa/feny předsedovi sboru rozhodčích Boxerklubu ČR, který vypíše udělený titul,

d) zahraniční žadatelé po získání potřebného počtu ČKV zašlou osvědčení o ČKV, kopii PP  a kopii certifikátu       

o vykonané pracovní zkoušce předsedovi sboru rozhodčích Boxerklubu ČR, který vypíše udělený titul.

 

 

11.6. Po udělení titulu vydá výbor Boxerklubu ČR diplom a potřebný doklad.

Klubový juniorský vítěz

 

11.1a. Čekatelství klubového juniorského vítěze (dále jen ČKJV) Boxerklubu ČR lze udělit na všech výstavách, pořádaných Boxerklubem ČR.

 

11.2a. O ČKJV soutěží společně oba barevné rázy, psi a feny zvlášť, kteří byli ve třídě mladých na výstavách se zadáváním CAC ČR oceněni známkou výborný I., CAJC ČR, nebo na výstavách bez zadávání CAC ČR oceněni známkou výborný I.,Vítěz třídy.

 

11.3a. Výjimku tvoří a do soutěže nenastupuje jedinec, který již má titul Klubový juniorský vítěz udělený.

 

11.4a. ČKJV může získat nejlepší pes a nejlepší fena ze tříd mladých

 

11.5a. Udělení titulu Klubový juniorský vítěz je podmíněno:

a)     získat minimálně 2 x ČKJV nebo 1x ČKJV a 1x ČKV ( = ve věku do 24 měsíců )

                                                   na výstavách, pořádaných Boxerklubem ČR.

Po získání potřebného počtu ČKJV, příp. ČKV  zašle žadatel osvědčení o získání ČKJV, příp. ČKV, kopii PP a originál výstavního a výkonnostního průkazu psa/feny předsedovi sboru rozhodčích Boxerklubu ČR, který vypíše udělený titul,

 

11.6a. Po udělení titulu vydá výbor Boxerklubu ČR diplom a potřebný doklad.

 

11.7a. Získání titulu Klubový juniorský vítěz neopravňuje k zařazení do třídy vítězů.

 

Vítěz plemen FCI - BOB

 

12.1. Do soutěže o titul Vítěz plemene FCI-BOB nastupují všichni jedinci=psi a feny, kteří získali ČKJV, ČKV, nejhezčí veterán a jedinci, kteří mají již titul Klubový juniorský vítěz a Klubový vítěz přiznaný a získali na této výstavě ocenění V1.

 

12.2. Titul BOB získává nejlepší z nich (pes nebo fena)

 

12.3. Titul BOB může být zadáván pouze na výstavách, kde se uděluje čekatelství na šampiona krásy - CAC ČR.

Nejlepší mladý jedinec výstavy

 

12.1a. Do soutěže o titul Nejlepší mladý jedinec výstavy nastupují psi a feny, kteří získali ČKJV a jedinci, kteří mají již titul Klubový juniorský vítěz přiznaný a získali na této výstavě ocenění V1.

                           

12.2a. Titul Nejlepší mladý jedinec výstavy získává nejlepší z nich (pes nebo fena). Zapisuje se do výstavního a výkonostního průkazu psa/feny.

 

12.3a. Titul Nejlepší mladý jedinec výstavy může být zadáván pouze na výstavách, kde

          

se nezadává čekatelství na šampiona krásy – CAC ČR.

Nejhezčí veterán

 

12.1b. Do soutěže o titul Nejhezčí veterán nastupují psi a feny, kteří získali ve třídě veteránů získali ocenení V1, Vítěz třídy.

                                                

12.2b. O titul soutěží oba barevné rázy, psi a feny společně. Titul Nejhezčí veterán získává nejlepší z nich (pes nebo fena). Zapisuje se do výstavního a výkonostního průkazu psa/feny

Nejlepší jedinec výstavy

 

12.1c. Do soutěže o titul Nejlepší jedinec výstavy nastupují všichni jedinci=psi a feny, kteří získali:nejlepší mladý jedinec výstavy, ČKV, nejhezčí veterán a jedinci, kteří mají již titul Klubový vítěz přiznaný a získali na této výstavě ocenění V1.

 

12.2c. Titul Nejlepší jedinec výstavy získává nejlepší z nich (pes nebo fena). Zapisuje se do výstavního a výkonostního průkazu psa/feny.

 

12.3c. Titul Nejlepší jedinec výstavy může být zadáván pouze na výstavách, kde se nezadává čekatelství na šampiona krásy - CAC ČR.

 

Český junior šampion krásy

 

13.1. CAJC čekatelství Českého junior šampiona se uděluje psů a fenám jednotlivě ve třídě mladých na výstavách mezinárodních, národních, speciálních a klubových.

 

13.2. CCAJC může být zadán pouze psovi a feně oceněným známkou výborný 1.

 

13.3. CAJC se může zadat také psovi nebo feně, kterým byl již titul Český junior šampion přiznán.

 

13.4. Zadat psovi nebo feně CAJC může pouze rozhodčí delegovaný na výstavu

 

13.5. CAJC není nárokový a uděluje se jen při mimořádných exteriérových kvalitách psa nebo feny.

 

13.6. Udělení titulu je podmíněno :

a) trojím získáním čekatelství ve věku 9 - 24 měsíců,

b) nejméně dvě čekatelství na titul musí být získána ve třídě mladých CAJC a jedno čekatelství (CAC) může být získáno ve třídě otevřené, pracovní, mezitřídě nebo vítězů. Toto čekatelství CAC nelze použít pro přiznání titulu Český šampion,

c) čekatelství musí být získána nejméně od dvou rozhodčích,

d) titul Český junior šampion uděluje ČMKU na základě právoplatných dokladů předložených majitelem psa/feny. Tj. potvrzení z výstav (karty), kde byla čekatelství udělena, průkazu původu psa (u zahraničních majitelů fotokopií průkazu původu), výkonnostního a výstavního průkazu psa/feny a žádostí majitele psa.

 

13.7. Titul Český junior šampion neopravňuje k zařazení psa do třídy vítězů nebo šampionů.

 

Schváleno P ČMKU 22.11.2001. Řád nabývá platnosti od 1.1.2002.

Český šampion krásy

 

14.1. CAC ČR - čekatelství šampionátu krásy ČR se uděluje psům a fenám jednotlivě (pro naše plemeno v obou barevných rázech) v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní a šampionů (vítězů) na výstavách mezinárodních, národních, speciálních a klubových pořádaných v České republice.

 

14.2. CAC ČR se může zadat psovi a feně oceněným známkou výborný 1.

 

14.3. CAC ČR se může zadat také psovi nebo feně, kteří již titul Český šampion mají.

 

14.4. Navrhnout psa nebo fenu na CAC ČR může pouze rozhodčí delegovaný na výstavu.

 

14.5. CAC ČR není nárokový a uděluje se jen při mimořádných exteriérových kvalitách psa nebo feny.

 

14.6. Udělení titulu je podmíněno :

a) úspěšným absolvováním zkoušky z výkonu, tj. která opravňuje k zařazení do třídy pracovní na výstavách mezinárodních, tj. ZVV, SchH (VPG), IPO a zkoušky na které byl vydán mezinárodní certifikát a dvojím získáním CAC ČR, z toho nejméně 1x na mezinárodní výstavě psů v ČR. Druhé čekatelství může být získáno na některé z těchto výstav - národní, speciální nebo klubové výstavě. Absolvování zkoušky musí být doloženo certifikátem předesaným pro třídu pracovní. (Platí u plemen, která mají získání titulu Interšampion podmíněno zkouškou z výkonu.),

b) předepsaný počet čekatelství je třeba získat nejméně ve dvou výstavních sezónách (výstavní sezóna = kalendářní rok) a nejméně od dvou rozhodčích,

c) získání čekatelství potvrdí pořadatel výstavy formou osvědčení o získání CAC ČR,

d) po získání předepsaného počtu CAC ČR zašle majitel psa/feny osvědčení o získání CAC ČR a originál průkazu původu psa (zahraniční žadatelé fotokopii průkazu psa), včetně výkonnostního a výstavního průkazu psa/feny sekretariátu ČMKU, který vydá potřebný diplom o udělení titulu a vede také potřebnou evidenci o udělených titulech.

 

14.7. Jedincům ohodnoceným na stejné výstavě známkou výborný 2. může rozhodčí udělit res. CAC ČR. Reservní CAC ČR se uděluje zvláště psovi nebo feně v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní a šampionů (vítězů) a to jen při mimořádných exteriérových kvalitách jedince, kterému by rozhodčí udělil CAC ČR, kdyby na výstavě nebyl přítomen jedinec oceněný známkou výborný 1.

 

14.8. Pokud získá na výstavě CAC ČR jedinec, který už má potvrzený titul Český šampion, je přiznán CAC ČR jedinci, který ve stejné třídě obdržel res. CAC. Potvrzení tohoto titulu si ověří majitel jedince s res. CAC ČR na sekretariátu ČMKU.

Český grand šampion

Řád pro udělování titulu:

 1. Pes/fena musí být držitelem titulu Český šampion krásy

 2. Po potvrzení titulu Český šampion krásy  musí pes/fena  3x získat ve třídě šampionů/vítězů čekatelství CAC na mezinárodních,národních,klubových nebo speciálních výstavách pořádaných kynologickými organizacemi v ČR pod záštitou ČMKU.

 3. Čekatelství CAC musí být zadáno minimálně dvěma různými rozhodčími.

 4. Získání čekatelství potvrdí pořadatel výstavy formou osvědčení o získání CAC ČR. Jedno čekatelství CAC musí být získáno na mezinárodní výstavě psů. Ostatní čekatelství mohou být získána na výstavách národních, speciálních nebo klubových.

 5. Po získání potřebného počtu čekatelství CAC zašle majitel psa/feny osvědčení o získání CAC a průkaz původu psa/feny (zahraniční žadatelé fotokopii průkazu původu psa/feny) sekretariátu ČMKU, který vydá diplom o udělení titulu a vede také potřebnou evidenci o udělených titulech.

 6. Řád je platný od 1.1.2008.

       Poznámka: čekatelství potřebná pro udělení titulu se započítávají od 1.1.2008.

 Český veterán šampion.

Řád pro udělování titulu:

 1. zisk 3x ocenění VÝBORNÝ 1 ve třídě veteránů, z toho minimálně 1x na mezinárodní výstavě

 2. ocenění minimálně od 2 rozhodčích

 3. započítávají se výstavy konané v ČR

 4. započítávají se výsledky od roku 2005 (výstavy pořádané od 1.1.2005)

 5. titul bude udělován od  1.1.2006.

 6. poplatek za vystavení diplomu 100,-Kč + DPH

 7. diplom vystavuje sekretariát ČMKU

 

      Schváleno P ČMKU 5.5.2005. Řád nabývá platnosti od 1.1.2006.

Soutěže

 

17.1. Soutěže na výstavách slouží k zvýšení atraktivnosti výstav pro diváky, k propagaci pracovního či zájmového využití plemene, propagaci výstavnictví a v neposlední řadě i k porovnání úrovně chovu plemene.

 

17.2. Zpravidla se vypisují tyto soutěže :

a)  nejhezčí pár psů - pes a fena, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v majetku jednoho majitele,

b) chovatelské skupiny - do soutěže může chovatel přihlásit minimálně tři jedince, pocházející z jeho chovu, tedy z jedné chovatelské stanice, pocházejí z různých spojení, minimálně po dvou různých otcích nebo matkách a byli posouzeni na výstavě. Jedinec nemusí být v majetku chovatele,

c) soutěž o nejlepšího plemeníka - do této soutěže nastupuje plemeník s nejméně 5 potomky, kteří byli na výstavě posouzeni. Hodnotí se typ a kvalita odchovu. Plemeník nemusí být na výstavě posouzený v normální konkurenci.

 

 

 Posuzování

 20.1. O zadání výstavního ocenění, pořadí, čekatelství titulu je oprávněn rozhodovat pouze rozhodčí, který je zadává podle kvality předvedených jedinců a není jeho povinností prověřovat, zda předvedení jedinci splňují podmínky opravňující přihlášení do určité třídy (tj. věk, pracovní zkoušky, tituly, zápisy v plemenných knihách apod.).

 

20.2. V každém kruhu posuzuje jeden rozhodčí. Z prostorových důvodů mohou jeden kruh využít po sobě dva i více rozhodčích.

 

20.3. Při posuzování smí být v kruhu vedle vystavovatelů pouze rozhodčí, vedoucí kruhu, zapisovatel, příp. tlumočník. Na základě rozhodnutí předsedy sboru rozhodčích Boxerklubu ČR může být do kruhu přidělen i hospitant (i). Rozhodčí se může s pořadatelem dohodnout o vlastním zapisovateli. Do kruhu může v průběhu posuzování vstoupit zástupce pořadatele, příp. hlavní rozhodčí, pokud zajišťují úkoly spojené se zdárným průběhem výstavy. Vstup jiných osob do kruhu (fotografové apod.) je dovolen až po ukončení posuzování a určení pořadí.

 

20.4. Při posuzování se rozhodčí řídí standardem FCI v jeho plném a platném znění.

 

20.5. Rozhodčí je povinen stanovit v každé třídě pořadí prvých čtyř jedinců oceněných známkou výborná nebo velmi dobrá, ve třídě štěňat a dorostu oceněných známkou velmi nadějná nebo nadějná.

 

20.6. Jako doklad o provedeném posouzení slouží výstavní posudek, případně diplom, který musí být vlastnoručně podepsaný rozhodčím, který psa posuzoval a opatřen jeho razítkem. Zápis do PP, výkonnostního a výstavního průkazu psa/feny, nebo kvalifikačního listu může být v souladu s propozicemi výstavy provedeno i výstavním výborem (musí však být vždy minimálně uvedeno: datum, místo a druh výstavy, zařazení do třídy, ocenění, pořadí, čekatelství, tituly a jméno rozhodčího, který daného jedince posuzoval).

 

20.7. Je žádoucí, aby rozhodčí veřejně zhodnotil posuzovanou třídu, zdůvodnil zadaná ocenění a stanovené pořadí.

 

20.8. Organizačním výborem musí být určen výstavní kruh, ve kterém budou zadávány nejvyšší tituly a toto musí být vystavovatelům oznámeno ještě před zahájením výstavy.

Podmínky přijetí na výstavu

 

20.1.Na výstavu mohou být přijati psy a feny, kteří jsou zapsáni v plemenných knihách uznávaných FCI.

 

21.2. Psi v majetku občanů ČR, kteří mají v ČR trvalé bydliště, musí být zapsáni v Plemenné knize ČMKU - (týká se importovaných jedinců).

 

21.3. Všechny výstavy pořádané Boxerklubem ČR jsou přístupné pro zahraniční vystavovatele.

 

21.4. Pes a vystavovatel musí splnit další podmínky, které jsou uvedeny v propozicích a vychází z tohoto, zejména viz. veterinání podmínky.

Z účasti na výstavě jsou vyloučeni

22.1. Psy a feny,kteří nejsou uvedeni v katalogu.

 

22.2. Psi nemocní, podezřelí z nemoci, feny v druhé polovině březosti, feny kojící a feny háravé.

 

22.3. Jedinci v majetku osob, kterým bylo odňato právo vystavovat.

 

22.4. Jedinci nebezpeční - kousaví a nadměrně agresivní.

 

 

Práva vystavovatele

 25.1. Aby jeho pes byl uveden v katalogu výstavy, pokud ve stanoveném termínu psa přihlásil a zaplatil výstavní poplatek.

 

25.2. Obdržet originál výstavního posudku, diplom, oceňovací stužku a případnou věcnou cenu.

 

25.3. Používat tituly získané na výstavách.

 

25.4. Odstoupit v průběhu posuzování před započetím posuzování vlastního psa.

 

25.5. Zapsání výstavního ocenění je ponecháno na vystavovateli. Zapsání výsledků však může být provedeno výhradně v průběhu výstavy.

 

25.6. Protestovat proti formálnímu nedodržení tohoto VŘ či propozic výstavy.

Povinnosti vystavovatele

 

26.1. Zaslat včas, řádně a čitelně vyplněnou přihlášku doloženou potřebnými náležitostmi. Pravdivost údajů na přihlášce potvrdit svým podpisem, kterým se současně zavazuje plnit ustanovení tohoto VŘ a propozic výstavy.

 

26.2. Potřebnými náležitostmi, které je nutno přiložit k přihlášce je považováno - kopie PP, kopie certifikátu o vykonané zkoušce, kopie o získaných titulech.

 

26.3. Současně se zasláním přihlášky uhradit výstavní poplatek.

 

26.4. Při přejímce na výstavu se vykázat "Přijetím přihlášky".

 

26.5. Předložit PP a výkonnostní a výstavní průkaz psa/feny podle pokynů pořadatele.

 

26.6. Viditelně označit sebe a vystavovaného psa (dle podmínek) katalogovým číslem.

 

26.7. Dbát pokynů a rozhodnutí rozhodčích, vedoucích kruhů a pořadatelů.

 

26.8. Nastoupit do výstavního kruhu včas a předvést psa tak, aby mohl být co nejlépe rozhodčím posouzen.

 

26.9. Nenechat volně pobíhat svého psa v prostoru výstaviště a zajistit ho tak, aby nedošlo k případným škodám či újmě na zdraví. Za škody způsobené svým psem odpovídá majitel (vystavovatel).

 

26.10. Nenarušovat svým chováním a nevhodným jednáním průběh výstavy.

 

26.11. Pokud vystavovatel opustí výstavu před vyhlášením výsledků, ztrácí nárok na případnou cenu.

 

Výstavní poplatky

 

29.1. Výše výstavních poplatků je podle rozhodnutí výstavního výboru příslušné ÚP BK ČR.

 

29.2. Maximální horní hranici výstavního poplatku stanoví výbor Boxerklubu ČR.

 

29.3. V případě nekonání výstavy z vyšší moci budou výstavní poplatky použity na uhrazení nákladů spojených s přípravou výstavy.

 

29.4. Vystavovatel, který se výstavy z jakýchkoliv důvodů nezúčastní, nemá nárok na vrácení výstavních poplatků.

Veterinární předpisy

 

30.1. Pořadatel, vystavovatelé a návštěvníci jsou povinni dodržovat právní předpisy (zejména předpisy na úseku veterinární péče a ochrany zvířat proti týrání), veterinární podmínky stanovené orgánem veterinární péče a propozicemi výstavy, případně povinnosti uložené orgánem Státní veterinární správy, vydané v souladu s právním řádem při výkonu dozoru nad konáním akce.

 

30.2. Pořadatel je oprávněn z prostoru výstavy vykázat osobu, která povinnosti, uvedené pod bodem 28.1. hrubě nebo opětovně poruší.

 

30.3. Tyto předpisy se vztahují jak na vystavované psy, tak na psy návštěvníků či účastníků soutěží a doprovodných akcí.

 

Článek 31.

Tresty a sankce

 

31.1. Porušení tohoto výstavního řádu, výstavního řádů ČMKU, ostatních závazných předpisů a propozic výstavy může mít za následek disciplinární jednání. Příslušnost k disciplinárnímu jednání stanovuje "kárný řád ČMKU."

 

31.2. Pořadatel může v případě porušení tohoto výstavního řádu podat výboru Boxerklubu ČR návrh na zrušení ocenění a odebrání zadaných titulů.

 

Rozšířeno a upřesněno podle doplňků, schválených konferencí Boxerklubem ČR v návaznosti

na výstavní řád ČMKU.

   
   

Jiří  S u c h ý  v.r.

předseda sboru rozhodčích

Boxerklubu České republiky